گرامر زبان فرانسه چگونه یاد بگیریم ؟

گرامر زبان فرانسه – دستور زبان فرانسه یکی از جنبه های مهم یادگیری زبان فرانسه است. در اینجا چند مفهوم کلیدی در گرامر فرانسوی آورده شده است:

اسم ها و عبارات: اسم های فرانسوی دارای جنسیت (مذکر یا مؤنث) هستند و باید با حرف معین یا نامعین مناسب جفت شوند. حروف معین برای اسم مذکر «le» و برای اسم مؤنث «la» است، در حالی که حروف مجهول برای اسم مذکر «un» و برای اسم مؤنث «une» است.

اسم ها: در زبان فرانسه، اسم ها دارای جنسیت هستند، مذکر یا مؤنث، که با ماده ای که قبل از اسم استفاده می شود نشان داده می شود. مثلاً اسم «maison» (خانه) مؤنث است، بنابراین ماده مؤنث «لا» را می گیرد. هیچ قانون قطعی برای تعیین جنسیت اسم وجود ندارد، اما اغلب می توان جنسیت را از انتهای اسم یا با معنی آن حدس زد.

جهت شرکت در کلاس خصوصی زبان فرانسه کلیک کنید

مشاوره رایگان : ۰۹۲۲۰۳۴۸۵۷۸

عبارات: زبان فرانسه دارای دو دسته است، معین (the) و نامعین (a, an). مفردات معین عبارتند از: «le» (مفرد مذکر)، «la» (مفرد مؤنث)، «un» (مذکر یا مؤنث جمع). حروف مجهول عبارتند از «un» (مفرد مذکر)، «une» (مفرد مؤنث). انتخاب ماده برای استفاده به جنسیت اسم و مفرد یا جمع بودن آن بستگی دارد.

مهم است که برای هر اسم در زبان فرانسه از مقاله صحیح استفاده کنید، زیرا بر معنای جمله تأثیر می گذارد. مثلاً «le livre» (کتاب) به کتاب خاصی اشاره دارد، در حالی که «un livre» (یک کتاب) به هر کتابی اشاره دارد.

به طور خلاصه، اسامی و مقالات فرانسوی نقش مهمی در ساختار و معنای جملات بازی می‌کنند و برای برقراری ارتباط مؤثر در زبان فرانسوی، تسلط بر استفاده از آنها ضروری است.

تدریس خصوصی زبان فرانسه


صفت ها: صفت های فرانسوی باید از نظر جنسیت و تعداد با اسم هایی که تغییر می دهند مطابقت داشته باشند. به عنوان مثال، “un livre bleu” (یک کتاب آبی) از فرم مفرد مذکر “bleu” استفاده می کند، در حالی که “une voiture bleue” (یک ماشین آبی) از فرم مفرد مونث استفاده می کند.

گرامر زبان فرانسه – صفت ها کلمات توصیفی هستند که برای تغییر اسم و ضمایر در یک جمله استفاده می شوند. در زبان فرانسه، صفت ها باید از نظر جنسیت و تعداد با اسمی که تغییر می دهند مطابقت داشته باشند.

مثلاً اگر اسم «maison» (خانه) مؤنث و مفرد باشد، صفتی که برای توصیف آن به کار می رود، مانند «زیبا» نیز باید مؤنث و مفرد باشد، مانند «la belle maison». اگر اسم جمع باشد، مانند «maisons»، صفت نیز باید جمع باشد، مانند «les belles maisons».

جهت شرکت در کلاس خصوصی زبان فرانسه کلیک کنید

مشاوره رایگان : ۰۹۲۲۰۳۴۸۵۷۸

در زبان فرانسه، صفت ها را می توان قبل یا بعد از اسمی که تغییر می دهند قرار داد. اگر صفت قبل از اسم قرار گیرد، اغلب می تواند بر تأکید جمله تأثیر بگذارد. به عنوان مثال، “un livre intéressant” (کتاب جالب) تمرکز را بر جالب بودن کتاب می گذارد، در حالی که “un intéressant livre” (یک کتاب جالب) تمرکز را روی این واقعیت قرار می دهد که کتاب جالبی است.

گرامر زبان فرانسه – همچنین می‌توان از صفت‌ها برای تشکیل مقایسات و حروف اضافه در زبان فرانسوی استفاده کرد، مانند «plus intéressant» (جالب‌تر) و «le plus intéressant» (جالب‌ترین).

در نتیجه، صفت های فرانسوی جنبه مهمی از دستور زبان فرانسوی هستند، زیرا آنها توضیحات و نکات ظریفی را برای زبان ارائه می دهند. با تسلط بر استفاده از آنها، می توانید افکار و ایده های خود را به طور موثرتری به زبان فرانسه منتقل کنید.


ضمایر: فرانسوی چندین نوع ضمایر شخصی، ملکی و انعکاسی دارد که باید از نظر جنسیت و تعداد با اسم ها یا افعالی که جایگزین می شوند مطابقت داشته باشند. مثلاً «Je» ضمیر اول شخص مفرد است در حالی که «nous» ضمیر اول شخص جمع است.

ضمایر کلماتی هستند که در یک جمله جای اسم را می گیرند. در زبان فرانسه انواع مختلفی از ضمایر وجود دارد، از جمله ضمایر شخصی، ملکی، انعکاسی و نامعین.

ضمایر شخصی: ضمایر شخصی برای اشاره به گوینده، شنونده و دیگران استفاده می شود. در زبان فرانسه، ضمایر شخصی عبارتند از “je” (I)، “tu” (شما، مفرد غیر رسمی)، “il” (او)، “elle” (او)، “nous” (ما)، “vous” (شما). ، صوری یا جمع)، “ils” (آنها، مذکر)، “elles” (آنها، مؤنث).

ضمایر ملکی: از ضمایر ملکی برای نشان دادن تصرف یا مالکیت استفاده می شود. در زبان فرانسه، ضمایر ملکی عبارتند از “mon” (من)، “ton” (شما، مفرد غیر رسمی)، “پسر” (او)، “sa” (او)، “notre” (ما)، “votre” (شما). ، صوری یا جمع)، “leur” (آنها).

ضمایر انعکاسی: ضمایر انعکاسی زمانی استفاده می شوند که عمل فعل توسط فاعل بر خودش انجام شود. در زبان فرانسه، ضمایر بازتابی شامل «من» (خودم)، «ته» (خود، مفرد غیررسمی)، «se» (خود، خودش، خودش)، «نوس» (خودمان)، «ووس» (شما، رسمی یا جمع)، “se” (خودشان).

ضمایر نامعین: ضمایر نامعین برای اشاره به شخص یا چیز نامعین یا مجهول به کار می روند. در زبان فرانسه، ضمایر نامشخص عبارتند از “personne” (هیچ کس)، “rien” (هیچ چیز)، “quelqu’un” (کسی)، “chacun” (هر کدام)، “tout” (همه).

گرامر زبان فرانسه – در پایان، ضمایر فرانسوی جنبه مهمی از دستور زبان فرانسه هستند، زیرا راهی برای ارجاع به افراد، مکان‌ها و چیزها بدون تکرار مکرر اسامی ارائه می‌دهند. با تسلط بر استفاده از آنها، می توانید جملات فرانسوی خود را مختصرتر و کارآمدتر کنید.

آموزش زبان فرانسه رایگان


افعال: افعال فرانسوی برای انعکاس زمان و موضوع جمله مزدور می شوند. به عنوان مثال، زمان حال فعل “parler” (گفتن) “je parle” (من صحبت می کنم) است، در حالی که زمان گذشته “j’ai parlé” (گفتم) است.

افعال کلمات کنشی هستند که آنچه را که در یک جمله اتفاق می افتد بیان می کنند. در زبان فرانسه، افعال نقش اصلی را در زبان بازی می کنند، زیرا از آنها برای توصیف عمل، حالت یا رخداد مورد استفاده استفاده می شود.

جهت شرکت در کلاس خصوصی زبان فرانسه کلیک کنید

مشاوره رایگان : ۰۹۲۲۰۳۴۸۵۷۸

صرف: افعال فرانسوی بر اساس موضوع جمله و زمانی که در آن به کار می روند تغییر شکل می دهند. این به عنوان صرف شناخته می شود و یکی از جنبه های مهم دستور زبان فرانسه است. صرف یک فعل فرانسوی شامل تغییراتی در انتهای آن برای مطابقت با ضمیر فاعل و همچنین تغییر در ریشه فعل برای برخی زمان ها است. در زبان فرانسه سه گروه اصلی از افعال وجود دارد: افعال منظم، افعال بی قاعده و افعال تغییر پایه.

زمان ها: زبان فرانسه دارای چندین زمان است که برای بیان زمان یک عمل استفاده می شود. رایج ترین زمان های مورد استفاده در فرانسه شامل حال، گذشته (passé composé)، آینده و ناقص است. هر زمان صرف خود را دارد و مهم است که بدانید چگونه از هر یک به درستی استفاده کنید تا خود را واضح و دقیق بیان کنید.

حالت‌ها: افعال فرانسوی را می‌توان در حالت‌های مختلف نیز به کار برد، مانند دال، مضارع و امر. حالت دلالتی برای بیان یک واقعیت یا یک سؤال، حالت فرعی برای بیان شک، عدم اطمینان، تمایل،


ساختار جمله: جملات فرانسوی از ساختار فاعل-فعل-مفعول (SVO) مشابه انگلیسی پیروی می کنند. با این حال، فرانسوی در ترتیب کلمات انعطاف پذیری بیشتری دارد و فعل اغلب برای تاکید در انتهای جمله قرار می گیرد.

گرامر زبان فرانسه – ساختار جمله به نحوه چیدمان کلمات برای تشکیل یک فکر کامل در یک زبان اشاره دارد. در زبان فرانسه، مانند هر زبان دیگری، روش خاصی برای ساختن جملات به منظور برقراری ارتباط موثر و واضح ایده ها وجود دارد.

موضوع: موضوع جمله، شخص، مکان، چیز یا ایده ای است که جمله درباره آن است. در زبان فرانسه، موضوع معمولاً در ابتدای جمله می آید.

فعل: فعل کلمه عملی است که توصیف می کند که فاعل چه می کند یا چه اتفاقی می افتد. در زبان فرانسه، فعل باید از نظر شخص، عدد و جنسیت با فاعل مطابقت داشته باشد.

مفعول: مفعول جمله، شخص، مکان، چیز یا ایده ای است که عمل فعل بر آن انجام می شود. در زبان فرانسه، مفعول به طور معمول از فعل در جمله پیروی می کند.

صفت ها: صفت ها کلماتی هستند که اسم یا ضمیر را در یک جمله توصیف می کنند. در زبان فرانسه، صفت ها معمولاً قبل از اسمی که تغییر می دهند می آیند.

قیدها: قیدها کلماتی هستند که فعل، صفت یا قید دیگری را در یک جمله توصیف می کنند. در زبان فرانسه، قیدها بسته به تاکیدی که قرار است بیان کنند، می توانند در ابتدا، وسط یا انتهای جمله بیایند.

در نتیجه، ساختار جمله یک جنبه ضروری از دستور زبان فرانسه است، زیرا چارچوب اساسی برای بیان ایده ها و افکار در زبان فراهم می کند. با درک اجزای اساسی یک جمله و نحوه ارتباط آنها با یکدیگر، می توانید به طور موثر به زبان فرانسوی ارتباط برقرار کنید و با اطمینان خود را بیان کنید.

کلاس فرانسه


زمان ها: زبان فرانسه دارای زمان های متعددی است، از جمله زمان حال، گذشته (ناقص و کامل)، آینده و مشروط. زمان استفاده شده در یک جمله، محدوده زمانی عمل توصیف شده توسط فعل را نشان می دهد.

گرامر زبان فرانسه – زمان ها شکل هایی از افعال هستند که برای بیان زمان یک عمل یا رویداد در جمله به کار می روند. در فرانسه، مانند بسیاری از زبان های دیگر، زمان های مختلفی وجود دارد که برای انتقال معانی مختلف و انعکاس جنبه های مختلف زمان استفاده می شود.

زمان حال: زمان حال برای بیان اعمالی که در حال حاضر اتفاق می افتد یا عادت هایی که به طور منظم انجام می شوند استفاده می شود. همچنین برای توصیف حقایق کلی و حالات وجودی استفاده می شود.

زمان گذشته: از زمان گذشته برای بیان اعمالی استفاده می شود که در گذشته اتفاق افتاده است. متداول ترین زمان گذشته در فرانسه “passé composé” است که برای توصیف اقدامات انجام شده در گذشته استفاده می شود.

زمان آینده: زمان آینده برای بیان اعمالی که در آینده اتفاق می افتد استفاده می شود. زمان آینده در فرانسه نسبتاً ساده است، زیرا از شکل مصدر فعل “aller” (رفتن) و به دنبال آن فعل اصلی فعل اصلی تشکیل شده است.

زمان ناقص: زمان ناقص برای توصیف اعمالی که در گذشته در حال انجام بوده یا برای توصیف عادات و ویژگی های گذشته استفاده می شود.

زمان شرطی: زمان شرطی برای بیان اعمالی که تحت شرایط خاصی رخ می دهد استفاده می شود. از ترکیب زمان حال فعل “avoir” (داشتن) با فعل ماضی فعل اصلی تشکیل می شود.

درک زمان های مختلف در زبان فرانسه و استفاده صحیح از آنها بسیار مهم است، زیرا این برای بیان دقیق و مؤثر خود در زبان ضروری است. علاوه بر این، با تسلط بر زمان‌های مختلف، می‌توانید با طیف وسیعی از ایده‌ها و افکار ارتباط برقرار کنید و خود را با دقت و ظرافت بیشتری بیان کنید.

کلاس آنلاین زبان فرانسه

 


مضارع: زبان فرانسه دو نوع فعل دارد: فعل حال و مضارع. مضارع اغلب در اشکال فعل مرکب، مانند صدای گذشته تاریخی یا مفعول استفاده می شود.

گرامر زبان فرانسه – مضارع ها اشکالی از افعال هستند که می توانند به عنوان صفت، اسم یا حتی قید در یک جمله عمل کنند. در زبان فرانسه دو نوع فعل وجود دارد: فعل حال و مضارع.

فعل فعلي: با افزودن «-ant» به مصدر فعل، فعل فعلي به وجود مي آيد. در زبان فرانسه از فعل برای تشکیل جیروند استفاده می شود که یک شکل اسمی است که یک عمل در حال انجام را توصیف می کند.

فعل ماضی: از فعل ماضی برای تشکیل زمان های مرکب استفاده می شود، مانند زمان گذرا و زمان آینده. فعل ماضی معمولاً با افزودن «-é»، «-i»، «-u» یا «-it» به صورت مصدر فعل، بسته به صرف فعل، تشکیل می‌شود.

پارتیپل ها نقش مهمی در دستور زبان فرانسه دارند و برای بیان ایده ها و مفاهیم پیچیده به شیوه ای مختصر و ظریف استفاده می شوند. برای مثال، با ترکیب فعل فعلی با فعل کمکی ”

کلاس فرانسه سفارت


قیدها: قیدهای فرانسوی برای توصیف افعال، صفت ها یا سایر قیدها استفاده می شوند. می توان از آنها برای نشان دادن زمان، مکان، شیوه، فرکانس و موارد دیگر استفاده کرد.

گرامر زبان فرانسه – قیدها کلماتی هستند که افعال، صفت ها و سایر قیدها را در یک جمله تغییر می دهند. آنها معمولاً به سؤالاتی مانند “چه زمانی؟” پاسخ می دهند. “جایی که؟” “چطور؟” “تا چه اندازه؟” و چرا؟” در زبان فرانسه، قیدها را می توان با اضافه کردن پسوند “-ment” از صفت ها تشکیل داد.

از قیدها می توان برای توصیف نحوه، مکان، زمان، فراوانی و درجه عمل یا حالتی که توسط فعل یا صفت توصیف شده است استفاده کرد. مثلا:

“Il parle lentement” (آهسته صحبت می کند)
“Il mange souvent des pommes” (او اغلب سیب می خورد)
“Il chante bien” (او خوب می خواند)
از قیدها همچنین می توان برای اتصال جملات و بیان کنتراست یا مقایسه استفاده کرد. برخی از قیدهای رایج در فرانسه عبارتند از: “très” (خیلی)، “toujours” (همیشه)، “jamais” (هرگز)، “souvent” (اغلب)، “bien” (خوب) و “mal” (بد).


حروف اضافه: حروف اضافه فرانسوی اسامی یا ضمایر را به کلمات دیگر یک جمله پیوند می دهند و روابطی مانند مکان، جهت، زمان و هدف را نشان می دهند.

حروف اضافه کلماتی هستند که رابطه بین یک اسم یا ضمیر را با سایر عناصر یک جمله مانند سایر اسم ها، افعال، صفت ها و قیدها نشان می دهند. در زبان فرانسه، حروف اضافه برای بیان مکان، جهت، زمان و سایر روابط بین عناصر یک جمله استفاده می شود.

برخی از حروف اضافه رایج فرانسوی عبارتند از:

À (به، در)
چز (در خانه)
د (از، از)
Dans (در، داخل)
En (در، روشن)
Avec (با)
ریختن (برای)
بدون (بدون)
سور (روشن)
در زبان فرانسه، حروف اضافه معمولاً با یک اسم یا یک فعل مصدر دنبال می‌شوند و قبل از اسم یا فعل که تغییر می‌دهند قرار می‌گیرند. مثلا:

Je vais à la bibliothèque (من به کتابخانه می روم)
Je parle français avec ma mère (من با مادرم فرانسوی صحبت می کنم)

توجه به این نکته ضروری است که استفاده از حروف اضافه می تواند معنای جمله را تغییر دهد و انتخاب حرف اضافه صحیح یکی از جنبه های کلیدی تسلط بر دستور زبان فرانسه است.


منفی: فرانسوی از کلمه “ne” برای نشان دادن نفی و به دنبال آن فعل و کلمه “pas” برای تکمیل نفی استفاده می کند. مثلاً «Je ne parle pas français» (من فرانسوی صحبت نمی کنم).

نفی در زبان فرانسه استفاده از کلمات و ساختارها برای بیان مخالف یا عدم وجود یک عمل یا حالت است. نفی یکی از جنبه های مهم دستور زبان فرانسه است و برای بیان جملاتی مانند “من فرانسوی صحبت نمی کنم” یا “او خوشحال نیست” استفاده می شود.

رایج ترین راه برای نفی یک جمله در زبان فرانسوی استفاده از کلمه “ne” قبل از فعل و “pas” بعد از فعل است. مثلا:

Je ne parle pas français (من فرانسوی صحبت نمی کنم)
Elle n’est pas heureuse (او خوشحال نیست)
در برخی موارد، کلمه “ne” حذف می شود، به ویژه در زبان فرانسوی گفتاری. در این موارد «پاس» به تنهایی برای نفی جمله به کار می رود. مثلا:

Je parle pas français (من فرانسوی صحبت نمی کنم)
Elle est pas heureuse (او خوشحال نیست)
علاوه بر استفاده از «ne…pas»، می توان از واژه ها و ساختارهای نفی دیگری نیز در فرانسه استفاده کرد، مانند «jamais» (هرگز)، «rien» (هیچ چیز)، «personne» (هیچ کس) و « aucun” (هیچ کدام).

ذکر این نکته ضروری است که قرار دادن «ne…pas» یا سایر کلمات و ساختارهای نفی می تواند معنای جمله را تغییر دهد و تسلط بر استفاده از نفی یکی از جنبه های مهم یادگیری زبان فرانسه است.


حالت فاعلی: حالت فرعی در زبان فرانسه برای بیان شک، عدم اطمینان، آرزوها، احساسات و شرایطی که بر خلاف واقعیت هستند استفاده می شود.

حالت فرعی در زبان فرانسه یک حالت دستوری است که برای بیان شک، عدم قطعیت، عواطف، میل یا یک موقعیت فرضی یا خلاف واقع استفاده می شود. در زبان انگلیسی، حالت فرعی اغلب با عباراتی مانند «اگر» یا «آرزو» نشان داده می شود.

در زبان فرانسه، حالت فاعل با استفاده از فرم فاعل فعلی فعل شکل می گیرد. فاعل فعلی معمولاً با استفاده از فعل سوم شخص جمع در زمان حال و به دنبال آن ضمیر فاعل مناسب ساخته می شود. مثلا:

Que je parle français (که من فرانسوی صحبت می کنم)
Qu’il soit heureux (که او خوشحال باشد)
حالت فرعی در فرانسه بعد از حروف ربط خاص مانند “avant que” (قبل از)، “pour que” (به طوری که) و “à moins que” (مگر اینکه) استفاده می شود. همچنین در بیان احساسات، میل و شک استفاده می شود، مانند “il est important que” (مهم است که)، “il est douteux que” (مشکوک است) و “il est bon que” (خوب است). که).

در برخی موارد، حالت فرعی را می توان با حالت نشانه ای جایگزین کرد که برای بیان یک واقعیت به کار می رود. انتخاب بین حالت فرعی و دلالتی به بافت جمله و قصد گوینده بستگی دارد.

استفاده از حالت فرعی می تواند برای زبان آموزان فرانسوی چالش برانگیز باشد، اما یکی از جنبه های مهم زبان است و به طور گسترده در زبان فرانسه گفتاری و نوشتاری استفاده می شود.


واژگان: واژگان فرانسوی متنوع و غنی است و شامل بسیاری از کلمات قرضی از زبان های دیگر از جمله لاتین، آلمانی، ایتالیایی و انگلیسی است. برای ایجاد واژگان فرانسوی خود، مهم است که به طور منظم مطالعه و تمرین کنید و خود را در معرض انواع مطالب نوشتاری و گفتاری به زبان فرانسوی قرار دهید.

اصطلاحات: زبان فرانسه عبارات اصطلاحی زیادی دارد که نمی توان آنها را به معنای واقعی کلمه به انگلیسی ترجمه کرد. این اصطلاحات بخش مهمی از زبان و فرهنگ فرانسوی هستند و می توانند به گفتار و نوشتار شما عمق و ظرافت ببخشند.

ثبت نام: زبان فرانسه دارای چندین رجیستر یا سطوح رسمی است که باید هنگام صحبت کردن و نوشتن از آنها آگاه باشید. انتخاب ثبت می تواند به موقعیت، مخاطب و رابطه بین گوینده و شنونده بستگی داشته باشد.

لهجه: فرانسوی از چندین لهجه مختلف برای نشان دادن تلفظ، استرس و لحن استفاده می کند. لهجه‌ها می‌توانند بر معنای یک کلمه تأثیر زیادی بگذارند، بنابراین یادگیری تلفظ صحیح و استفاده از لهجه‌ها در زبان فرانسوی بسیار مهم است.

اعداد: اعداد فرانسوی از یک الگوی خاص پیروی می کنند و قوانینی برای زمان استفاده از اعداد اصلی (به عنوان مثال، “one”، “two”، “three”) و زمان استفاده از اعداد ترتیبی (مانند “first”، “second، ” “third”).

افعال انعکاسی: فرانسه افعال بازتابی زیادی دارد که افعالی هستند که به موضوع جمله بازتاب می یابند. مثلاً «Je me lave» (خودم را می شوم). این افعال نیاز به استفاده از ضمیر بازتابی دارند، مانند “me”، “te”، “se” و غیره.

اسم های جنسیتی: اسم های فرانسوی دارای جنسیت مذکر یا مؤنث هستند که بر صفت ها و مقالاتی که برای توصیف آنها استفاده می شود تأثیر می گذارد. به عنوان مثال، اسم “maison” (خانه) مونث است، بنابراین صفت مونث “belle” را می گیرد.

ترتیب کلمات: ترتیب کلمات فرانسوی از الگوی فاعل-فعل-مفعول (SVO) در جملات ساده پیروی می کند. با این حال، ترتیب کلمات می تواند در جملات پیچیده تر انعطاف پذیر باشد، با قرار دادن مفعول، قید و سایر عناصر بر معنی و تأکید جمله تأثیر می گذارد.

به طور کلی، گرامر فرانسه قوانین و ساختارهای منحصر به فرد خود را دارد، اما با مطالعه و تمرین مداوم، می توانید در این زبان مهارت پیدا کنید. همچنین غوطه ور شدن در زبان با تماشای فیلم های فرانسوی، خواندن کتاب های فرانسوی و صحبت با فرانسوی زبان های بومی برای درک بهتر زبان و دستور زبان آن مفید است.

 

جهت شرکت در کلاس خصوصی زبان فرانسه کلیک کنید

مشاوره رایگان : ۰۹۲۲۰۳۴۸۵۷۸

مرجان علیخان

سلام من مرجان علیخان هستم فارغ التحصیل کارشناسی و کارشناسی ارشد زبان فرانسه دانشگاه تهران مرکز می باشم، بیش از 10 سال است سابقه تدریس زبان فرانسه به دانشجویان جهت مهاجرت، برگزاری آزمون و تدریس به کودکان را دارم. اگر سوالی در زمینه تدریس داشتید می توانید با من تماس بگیرید. تماس : 09220348578

نوشته‌های مشابه