آموزش ضمایر ملکی در فرانسه + ویدیو آموزشی

آموزش زبان فرانسه آنلاین

ضمایر ملکی در زبان فرانسه برای بیان مالکیت استفاده می‌شوند. این ضمایر می‌توانند به تنهایی یا همراه با یک اسم استفاده شوند. ضمایر ملکی در زبان فرانسه به دو دسته تقسیم می‌شوند:

مشاهده ویدیو :

 

صفات ملکی همیشه قبل از اسم قرار می‌گیرند و با آن مطابقت می‌کنند.

ضمایر ملکی مستقل به تنهایی استفاده می‌شوند و نیازی به مطابقت با اسم ندارند.

در اینجا جدولی از صفات و ضمایر ملکی در زبان فرانسه آورده شده است:

شخص مفرد جمع
من mon, ma, mes le mien, la mienne, les miens, les miennes
تو ton, ta, tes le tien, la tienne, les tiens, les tiennes
او son, sa, ses le sien, la sienne, les siens, les siennes
ما notre, notre, nos le nôtre, la nôtre, les nôtres, les nôtres
شما votre, votre, vos le vôtre, la vôtre, les vôtres, les vôtres
آنها leur, leur, leurs le leur, la leur, les leurs, les leurs

 

 

در اینجا چند مثال از استفاده از صفات ملکی در زبان فرانسه آورده شده است:

* Mon livre est sur la table. (کتاب من روی میز است.)

* Ta maison est grande. (خانه تو بزرگ است.)

* Son chien est mignon. (سگ او بامزه است.)

* Nos enfants sont intelligents. (فرزندان ما باهوش هستند.)

* Vos amis sont sympas. (دوستان شما مهربان هستند.)

* Leurs parents sont français. (والدین آنها فرانسوی هستند.)

 

در اینجا چند مثال از استفاده از ضمایر ملکی مستقل در زبان فرانسه آورده شده است:

* C’est mon livre. (این کتاب من است.)

* C’est ton livre. (این کتاب تو است.)

* C’est son livre. (این کتاب او است.)

* C’est notre livre. (این کتاب ما است.)

* C’est votre livre. (این کتاب شما است.)

* C’est leur livre. (این کتاب آنها است.)

 

ضمایر ملکی در زبان فرانسه می‌توانند در جمله‌های مختلف به روش‌های مختلف استفاده شوند. در اینجا چند نمونه آورده شده است:

 • به تنهایی

* C’est mon livre. (این کتاب من است.)

* C’est ton livre. (این کتاب تو است.)

* C’est son livre. (این کتاب او است.)

* C’est notre livre. (این کتاب ما است.)

* C’est votre livre. (این کتاب شما است.)

* C’est leur livre. (این کتاب آنها است.)

 

 • با یک اسم

* Mon livre est sur la table. (کتاب من روی میز است.)

* Ton livre est sur le lit. (کتاب تو روی تخت است.)

* Son livre est sur le sol. (کتاب او روی زمین است.)

* Notre livre est sur la chaise. (کتاب ما روی صندلی است.)

* Votre livre est sur la fenêtre. (کتاب شما روی پنجره است.)

* Leur livre est sur la porte. (کتاب آنها روی در است.)

 

 • برای اشاره به چیزی که قبلاً ذکر شده است
 • J’ai perdu mon livre. (کتاب من را گم کرده‌ام.)
 • Je l’ai cherché partout, mais je ne peux pas le trouver. (آن را همه جا گشتم، اما نمی‌توانم پیدایش کنم.)
 • Je pense qu’il est dans mon sac. (فکر می‌کنم در کیف من است.)
 • برای اشاره به افراد یا چیزهایی که به طور کلی شناخته شده هستند
 • Les Français sont connus pour leur amour de la nourriture. (فرانسوی‌ها به عشقشان به غذا معروف هستند.)
 • Les enfants sont curieux par nature. (کودکان به طور طبیعی کنجکاو هستند.)

با یادگیری و استفاده از ضمایر ملکی در زبان فرانسه، می‌توانید مالکیت خود را به طور واضح و دقیق بیان کنید. این امر می‌تواند در برقراری ارتباط موثر در زبان فرانسه بسیار مفید باشد.

در اینجا چند نکته برای استفاده صحیح از ضمایر ملکی در زبان فرانسه آورده شده است:

 • صفات ملکی همیشه قبل از اسم قرار می‌گیرند و با آن مطابقت می‌کنند.
 • ضمایر ملکی مستقل به تنهایی استفاده می‌شوند و نیازی به مطابقت با اسم ندارند.
 • ضمایر ملکی می‌توانند به تنهایی یا همراه با یک اسم استفاده شوند.
 • ضمایر ملکی می‌توانند برای اشاره به چیزی که قبلاً ذکر شده است استفاده شوند.
 • ضمایر ملکی می‌توانند برای اشاره به افراد یا چیزهایی که به طور کلی شناخته شده هستند استفاده شوند.

با تمرین و تکرار، می‌توانید یاد بگیرید که چگونه از ضمایر ملکی در زبان فرانسه به طور صحیح استفاده کنید.