ضمایر شخصی در زبان فرانسه

آموزش ضمایر شخصی در زبان فرانسه : ساختار ضمایر شخصی در زبان فرانسه تا حد زیادی مشابه فارسی است و تا حد بیشتری به انگلیسی شباهت دارد پس یادگیری آن بسیار ساده خواهد بود. ضمایر شخصی زبان فرانسه با توجه به اول، دوم یا سوم شخص بودن و مفرد و جمع بودن از هم تفکیک می شوند. البته تنها برای ضمایر سوم شخص جنسیت هم در ضمایر تاثیر گذار است.

نکته: ضمایر معرفی شده در این بخش ضمایر شخصی فاعلی هستند. در درسهای آینده در مورد ضمایر شخصی دیگر صحبت می کنیم.

جدول ضمایر شخصی

 مفردجمع
 فرانسهتلفظفارسیفرانسهتلفظفارسی
اول شخص je /ʒə/من nous /nu/ما
دوم شخص tu /ty/تو (دوستانه) vous /vu/شما (تو محترمانه)
سوم شخص il  elle   on /il/
/ɛl/
/ɔ̃/
او، آن (مذکر)
او، آن (مونث)
یک، یکی، چیزی، کسی
 ils   elles /il/
/ɛl/
آنها (مذکر)

آنها (مونث)

 

نکات مرتبط با ضمایر

  • ضمایر il و elle زمانی که برای اشیاء استفاده شوند در واقع معنای “این” یا “آن” می دهند. توجه داشته باشید که در زبان فرانسه برای هر اسم مذکر یا مونث (بدون توجه به اینکه جنسیت طبیعی آن چیست) باید از ضمیر مناسب استفاده کرد.
  • اگر بخوانید به چند فرد یا چیز مونث اشاره کنید از ضمیر elles استفاده می کنید برای افراد یا چیزهای مذکر هم به همین صورت از ضمیر ils استفاده می کنید. اگر به مجموعه ای از افراد یا چیزهای مذکر و مونث اشاره می کردید از ilsاستفاده می کنید.
  • مانند زبان فارسی در فرانسه هم برای اشاره محترمانه به دوم شخص از حالت جمع آن استفاده می شود.
  • در صورتی که ضمیر je یا tu پیش از واژه ای که با حروف صدادار شروع می شود قرار بگیرند به صورت j’ و t’ کوتاه می شوند.
  • ضمیر on در واقع یک ضمیر نکره است. تا حدی شبیه استفاده ای که ما از واژه “یارو”، “طرف” می کنیم است، البته این ضمیر معادل دقیقی در فارسی یا انگلیسی ندارد. اما بعدا با کاربرد آن بیشتر آشنا خواهید شد.

همچنین بخوانید :

راهنمای جامع آزمون های زبان فرانسه

آموزش جنسیت اسامی در زبان فرانسه

آموزش زبان فرانسه

کاربردها

ضمایر شخصی فاعلی (Le pronom personnel)

ضمیر شخصی فاعلی همانطور که از نامش مشخص است جای فاعل را در جمله می گیرد. به مثال زیر توجه کنید:

J’ai une copine. (من یک دوست دختر دارم.)
Je chante des chansons. (من یک آهنگ میخوانم.)

در زبان فرانسه ضمایر شخصی از نظر قوی یا ضعیف بودن هم دسته بندی می شوند. ضمیر شخصی ضعیف ضمیری است که در جمله ای با فعل اصلی مورد استفاده قرار می گیرد. به مثال زیر توجه کنید:

Elle est très gentille. (او بسیار خوب است.)

در مقابل ضمیر قوی ضمیری است که معمولا به تنهایی و بدون فعل مورد استفاده قرار میگیرد. این ضمایر البته کاربردهای دیگری هم دارند، به طور کلی از ضمایر شخصی قوی در موارد زیر استفاده می شود:

  • زمانی که ضمیر به تنهایی (بدون فعل) مورد استفاده قرار می گیرد. به مثال زیر توجه کنید:

Qui chante des chansons? – Moi. (کی آواز می خواند؟ – من.)

  • زمانی که به صورت خاصی بر روی ضمیر تاکید وجود داشته باشد. (معمولا بعد از c’est)

Elle, elle est très gentille. / C’est elle qui est très gentille. (او خیلی خوب است.)

  • زمانی که ضمیر پس از que و در یک مقایسه مورد استفاده قرار گیرد. به مثال زیر توجه کنید:

Ma copine est plus jeune que moi. (دوست دخترم از من کم سن تر است.)

  • زمانی که ضمیر توسط واژه های seul,même یا یک عبارت یا صفت از فعل جدا شده باشد. به مثال زیر توجه کنید:

Elle seule n’oublie pas mes chansons. (او تنها کسی است که آهنگ های مرا فراموش نمی کند.)

ضمایر مفعولی (Le pronom personnel objet)

ضمیر شخصی مفعولی همانطور که از نامش مشخص است جای مفعول در جمله را می گیرد. در زمان استفاده از ضمایر مفعولی بین مستقیم یا غیر مستقیم بودن و قوی یا ضعیف بودن آنها تفاوت قائل می شویم.

ضمایر مفعولی مستقیم

از ضمایر مفعولی مستقیم زمانی استفاده می کنیم که مفعول مستقیما پس از فعل بیاید و به وسیله حرف اضافه از آن جدا نشود. به مثال زیر توجه کنید:

J’aime Anne. Je l’aime. (من “آن” را دوست دارم. من او را دوست دارم.)
Vous aimez les chansons. Vous les aimez. (تو آهنگ ها را دوست داری. تو آنها را دوست داری.)

ضمایر مفعولی غیر مستقیم

از ضمایر مفعولی غیر مستقیم به جای مفعول و حرف اضافه à قرار می گیرد. به مثال زیر توجه کنید:

J’ai chanté des chansons à ma copine. (من برای دوست دخترم آهنگ خواندم.)

Je lui ai chanté des chansons.(من برای او آهنگ خواندم.)

شکل قوی از ضمایر مفعولی

شکل قوی از ضمایر مفعولی کاملا مشابه شکل قوی ضمایر فاعلی است. در واقع تنها یک نوع ضمیر شخص قوی در زبان فرانسه داریم و از آن برای حالت های فاعلی و مفعولی استفاده می کنیم.

از شکل قوی ضمایر شخصی فاعلی بعد از حروف اضافه استفاده می شود. به این مثال توجه کنید:

J’écris des chansons avec elle (= ma copine).

(من با او آهنگ می سازم.)

حرف اضافه à یک استثنا است. تنها برخی از از افعالی که با à استفاده می شوند از ضمیر مفعولی قوی استفاده می کنند. بیشتر آنها از ضمیر مفعولی غیر مستقیم استفاده می کنند. جدول زیر برخی از این افعال را نشان می دهد:

فرانسویفارسیمثال

avoir affaire à qn

سرو کار داشتن با کسیVous avez affaire à un expert. Vous avez affaire à moi.

(تو با یک کارشناس سرو کار داری. تو با من سرو کار داری.)

avoir recours à qn

به کسی مراجعه کردیPierre est avocat. Tu devrais avoir recours à lui.

(پیر یک وکیل است. تو باید به او مراجعه کنی.)

faire attention à qn

محتاطانه برخورد کردن با کسیLes enfants d’Anne sont entre de bonnes mains, la baby-sitter fait toujours très attention à eux.

(بچه های آنا در شرایط خوبی هستند، نگهدار کودکانشان همیشه با آنها محتاطانه برخورد می کند.)

penser à qn

به کسی فکر کردنJe pense à toi tous les jours.

(من هر روز به تو فکر می کنم.)

s’habituer à qn

به کسی عادت کردنAprès trois ans de colocation, je m’entends bien avec Yannick. Je me suis habituée à lui.

(بعد از سه سال زندگی کردن در این آپارتمان من به خوبی با یانیک کنار می آیم. من به او عادت کرده ام.)

s’intéresser à qn

به کسی علاقه مند شدنTu t’intéresses à elle ? Si tu veux, je peux te la présenter.

(تو به او علاقمند شدی؟ اگر بخواهی متوانم تو را به او معرفی کنم.)

songer à qn

به کسی فکر کردنMes amis m’ont manqué lorsque j’étais à l’étranger. J’ai souvent songé à eux.

(زمانی که خارج بودم دلتنگ دوستانم شدم. من معمولا به آنها فکر می کردم.)

tenir à qn

به کسی اهمیت دادنJe ne veux pas qu’il parte. Je tiens beacoup à lui.

(من نمی خواهم او برود. من خیلی به او اهمیت می دهم.)

s’adresser à qqn

با کسی صحبت کردنJe vais aller voir M. Dupont. Je m’adresse toujours à lui si j’ai des questions.

(من می روم اقای داپون را ببینم. من همیشه وقتی سوال دارم با او صحبت می کنم.)

se fier à qqn

به کسی اعتماد کردنJe ne fais confiance à personne. Je ne me fie qu’à moi.

(من به هیچ کس اعتماد نمی کنم. من فقط به خودم اعتماد می کنم.)

اشتراک گذاری
Facebook
Twitter
Pinterest
LinkedIn